Privacy policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is:
MindfulnessCentrumVenray , Groene Hart 9, 5801 SX in Venray, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59560207 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
mindfullnescentrum Venray
Groene Hart 9,
5801 SX Venray
0031614262089,
I. van Straten is de Functionaris Gegevensbescherming van Mindfulnesscentrumvenray, zij is
te bereiken via info@mindfulnesscentrumvenray.nl.

Persoonsgegevens die Mindfulnesscentrumvenray verwerkt:

Mindfulnesscentrumvenray verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten na inschrijving met uw uitdrukkelijke toestemming, en/of omdat u deze aan ons verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
➢ Voor en achternaam.
➢ Geboortedatum.
➢ Adresgegevens.
➢ Telefoonnummer en / of mobiel
➢ E-mailadres
➢ Verzekering en verzekeringsnummer (wanneer van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Mindfulnesscentrumvenray verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

➢ Gezondheidsinformatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:

Mindfulnesscentrumvenray verwerkt uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doelen:

➢ Het afhandelen van uw betaling via een beveiligd boekhoudprogramma.
➢ U te kunnen bellen, e-mailen indien dit nodig is.
➢ De diensten die Mindfulnesscentrumvenray levert zo goed mogelijk te kunnen
doen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Mindfulnesscentrumvenray neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindfulnesscentrumvenray) tussen zit. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Mindfulnesscentrumvenray bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens < tot 7 jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Mindfulnesscentrumvenray verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van een juiste administratie en het doen van belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Mindfulnesscentrumvenray gebruikt  cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindfulnesscentrumvenray en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@mindfulnesscentrumvenray.nl.

Mindfulnesscentrumvenray wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Mindfulnesscentrumvenray neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst, welke voldoet aan de in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte zodat derden hier geen toegang toe hebben. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mindfulnesscentrumvenray.nl